OCHRONA DANYCH

Wersja ważna od 28.09.2023

 

CO TO JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI? Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami dotyczącymi sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci pełną wiedzę i komfort podczas korzystania z naszej strony internetowej. Sami działając w branży internetowej rozumiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych użytkowników. W związku z tym dokładamy szczególnych starań, aby chronić prywatność użytkowników i informacje, które nam przekazują. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności o charakterze programistycznym i organizacyjnym, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowaną transmisję danych (SSL), co zapewnia ochronę danych identyfikacyjnych użytkownika. W naszej polityce prywatności znajdziesz wszystkie ważne informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z nią i obiecujemy, że nie zajmie to więcej niż kilka minut. Kto jest administratorem strony internetowej www.betonung.eu ? Administratorem strony jest BETONUNG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000930157, NIP 5213945336, REGON 520388562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

DANE OSOBOWE

Który akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), powszechnie znanego jako: GDPR. W zakresie nieuregulowanym w RODO przetwarzanie danych osobowych podlega ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BETONUNG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000930157, NIP 5213945336, REGON 520388562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, telefon: +48 730 999 842 , e-mail: info@betonung.eu W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi można kontaktować się poprzez: ● e-mail: info@betonung.eu , ● poczta tradycyjna: ul. Grunwaldzka 56 / 202, 80-241 Gdańsk, ● telefon: +48 730 999 842 .

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikowi wiele różnych usług, na potrzeby których przetwarzamy różne dane osobowe w oparciu o różne podstawy prawne.

Miejsce docelowe

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania danych

Czas przechowywania danych

Zawarcie i wykonanie umowy

Imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu

Pt. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną.

do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy

Otwarcie i prowadzenie konta

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

Pt. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną.

do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy

Newsletter

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Pkt. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, tj. przetwarzanie na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz kontaktowy

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest utrzymanie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktu z nami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Dobrowolne przekazywanie danych osobowych

Podanie przez użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług (np. wysyłania newslettera lub założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest BETONUNG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000930157, NIP 5213945336, REGON 520388562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji dotyczących użytkownika i nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO użytkownik ma prawo:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych,

zażądać poprawienia swoich danych osobowych,

zażądać usunięcia swoich danych osobowych,

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

Żądania przekazania danych osobowych. Jeśli użytkownik zgłosi nam którekolwiek z powyższych żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy go o działaniach podjętych w związku z jego żądaniem. W razie potrzeby możemy przedłużyć miesięczny okres o kolejne dwa miesiące ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań. W każdym przypadku poinformujemy użytkownika w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o przedłużenie terminu i podamy przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo:

Dostęp do danych osobowych,

Informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na źródło tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o środkach bezpieczeństwa stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; otrzymać kopię swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, wyślij swoją prośbę na adres: info@betonung.eu .

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeśli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe, użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego poprawienia swoich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać, abyśmy poprawili jego dane osobowe. Jeśli chcesz zażądać poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych, wyślij swoją prośbę na adres: info@betonung.eu  

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Wycofałeś swoją wyraźną zgodę, o ile dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w prawnie uzasadnionym interesie naszym lub osoby trzeciej. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy nadal przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany/zawiadomiona. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@betonung.eu  

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli:

 • Kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych – w takim przypadku ograniczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych na okres, który pozwoli nam zweryfikować dokładność tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a Ty żądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia;
 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu ustalenia, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie. Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@betonung.eu  

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w odniesieniu do:

Przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

Przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@betonung.eu  

Prawo do żądania przekazania danych osobowych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych. Domyślnie dostarczamy dane osobowe w formacie CSV. Jeśli użytkownik chce, aby dane zostały mu przekazane w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu we wniosku. W miarę możliwości postaramy się dostarczyć dane w preferowanym formacie. Użytkownik może również zażądać, abyśmy przesłali jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz przesłać swoje dane osobowe, wyślij żądanie na adres: info@betonung.eu  

Czy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@betonung.eu . Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi “Newsletter”, możesz zrezygnować z subskrypcji tutaj [www.betonung.eu unsubscribe].

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233

 

CIASTECZKA

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego używane są pliki “cookies”, zwane dalej “ciasteczkami”, tj. niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować sklep internetowy indywidualnie do jego potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie jest możliwe, aby wirusy lub inne niechciane oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie uzyskiwały dostęp do urządzeń za pośrednictwem plików cookie.

Rodzaje plików cookie

Używamy dwóch rodzajów plików cookie:

 • Sesyjne pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • Stałe pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Cele

 • Używamy również plików cookie stron trzecich do następujących celów:
 • Konfiguracja sklepu internetowego. W celu poznania zasad korzystania z plików cookies zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wymienionych firm. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi i określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).