Warunki korzystania z serwisu www.betonung.eu

Od 28.09.2023 r.

 1. postanowienia ogólne
 2. definicje
 3. charakter i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 6. procedura składania skarg
 7. Własność intelektualna
 8. inne postanowienia
 9. postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. strona internetowa www.betonung.eu działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach.
 2. postanowienia określają rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis www.betonung.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. każdy Usługobiorca z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.betonung.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Formularze dostępne na stronie internetowej www.betonung.eu umożliwiające usługobiorcy bezpośredni kontakt z usługodawcą i zamówienie kontaktu ze strony usługodawcy.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin strony internetowej www.betonung.eu.
 3. USŁUGODAWCA – BETONUNG
  GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.00 zł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000930157, NIP 5213945336, REGON 520388562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, tel. +48 730 999 842, e-mail: info@betonung.eu.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych informacji od Usługodawcy na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 7. STRONA INTERNETOWA lub WITRYNA INTERNETOWA – zbiór dokumentów (w tym plików HTML) i plików multimedialnych dostępnych pod wspólnym adresem https: www.betonung.eu.

CHARAKTER I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Formularze dostępne na stronie internetowej www.betonung.eu umożliwiające usługobiorcy bezpośredni kontakt z usługodawcą i zamówienie kontaktu ze strony usługodawcy.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin strony internetowej www.betonung.eu.
 3. USŁUGODAWCA – BETONUNG
  GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.00 zł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000930157, NIP 5213945336, REGON 520388562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, tel. +48 730 999 842, e-mail: info@betonung.eu.  
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych informacji od Usługodawcy na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 7. STRONA INTERNETOWA lub WITRYNA INTERNETOWA – zbiór dokumentów (w tym plików HTML) i plików multimedialnych dostępnych pod wspólnym adresem https: www.betonung.eu.
 8. Usługodawca umożliwia korzystanie z usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej, takich jak: 

– za pośrednictwem formularza kontaktowego,

– korzystanie z newslettera,

– przeszukiwanie bazy wiedzy (treści nauczania w postaci opisów tekstowych i treści multimedialnych),

– ekspozycje produktów dostępnych w oddziałach usługodawcy.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. dostawca usług jest bezpłatny.
 2. okres, na jaki została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas określony i wygasa z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania jej wysyłania przez usługobiorcę, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieokreślony,
 4. wymagania techniczne niezbędne do współdziałania z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez usługodawcę:
 5. komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 6. dostęp do poczty elektronicznej,
 7. przeglądarka internetowa obsługująca przeglądanie stron i treści w formacie HTML5 i CSS oraz odtwarzanie plików multimedialnych,
 8. aktywacja plików cookies i Javascript w przeglądarce internetowej.
 9. usługodawca umożliwi Beneficjentowi bezpłatne zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w dowolnym momencie.
 10. usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 11. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia danych odpowiadających stanowi faktycznemu.
 12. Usługobiorcy zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 2. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony i nieokreślony (np. korzystanie z newslettera) może zostać rozwiązana.
 3. Beneficjent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wysyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na następujący adres: info@betonung.eu , lub klikając link z tekstem “Wypisz się z newslettera” lub podobną treścią w wiadomości e-mail.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowo i bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli usługobiorca narusza przepisy, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim przypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za porozumieniem stron.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego usługobiorca może przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@betonung.eu
 2. w powyższej wiadomości e-mail prosimy o podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. odpowiedź Usługodawcy na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w reklamacji lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.betonung.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością BETONUNG GROUP Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia treści zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem www.betonung.eu, bez zgody Usługodawcy.
 2. jakiekolwiek wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść i zawartość strony www.betonung.eu stanowi naruszenie praw autorskich usługodawcy i skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną.

INNE POSTANOWIENIA

 1. na żądanie usługobiorcy usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 2. usługodawca przekazuje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak:

– możliwość otrzymywania spamu, tj. niezamówionych informacji reklamowych (handlowych) przesyłanych drogą elektroniczną;

– obecność i działanie złośliwego oprogramowania, w tym: wirusów komputerowych, tj. specjalnego oprogramowania, które po uruchomieniu może infekować pliki w sposób samoreplikujący się, zwykle bez wiedzy użytkownika;

– obecność i aktywność robaków, tj. złośliwego oprogramowania zdolnego do samoreplikacji;

– możliwość uruchomienia oprogramowania szpiegującego, tj. oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, które instaluje się bez wiedzy, zgody i kontroli użytkownika; – możliwość narażenia na inne niechciane lub “złośliwe” oprogramowanie, które wykonuje czynności niezamierzone przez użytkownika.

 1. Usługodawca informuje, że w celu świadczenia usług drogą elektroniczną Serwis wykorzystuje m.in. pliki cookies. w celu monitorowania aktywności Usługobiorcy w sieci oraz zbierania danych dotyczących adresów e-mail, rodzaju oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Internetu czy historii przeglądania. Usługodawca informuje, że ma możliwość zablokowania tworzenia plików cookies, jednakże zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy może spowodować brak możliwości korzystania z istotnych funkcji Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. umowy zawierane za pośrednictwem strony internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Rozporządzenia z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Rozporządzenia stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tych postanowień.
 4. w przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. o świadczenie usług drogą elektroniczną – konto klienta) zgodnie z tymi postanowieniami – zmienione postanowienia wiążą usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 6. 384 i 384[1] Kodeksu cywilnego – tj. jeżeli usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana regulaminu prowadziłaby do wprowadzenia nowych opłat lub podwyższenia dotychczasowych, usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy.
 5. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.betonung.eu , przy czym nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia już złożone w Sklepie Internetowym w chwili wejścia w życie zmian, ani na zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.